Logo
การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยในปีนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ ๓๗ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในหัวขัอเรื่อง “นักกำหนดอาหารในยุค Thailand 4.0” เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการขับ เคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ โดยนำความรู้ ด้าน Information Technology เน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการนำ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วมในการพัฒนาประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยใน อนาคตจะมีสังคมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชาการขนาดใหญ่ อันเป็นผลจากความ ก้าวหน้าด้านการแพทย์ และประชากรมีความเข้าใจในเรื่องโภชนาศาสตร์ดีมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้คนมีอายุยืนยาว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักกำหนดอาหารจะต้องมี ความเท่าทันแนวคิดต่างๆ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียม ข้อมูลและความพร้อมเพื่อเท่าทันกับรูปแบบของสังคมที่จะเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา การประชุมในปีนี้ ยังมีคงความพิเศษ เช่นการทำ Live lecture กับวิทยากรในต่างประเทศผ่านระบบ internet การจัด workshop พี่ช่วยน้อง สร้างความกลุ่มก้อนและเครือข่ายนักกำหนดอาหารในภูมิภาคต่างๆ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมนักกำหนดอาหารฯ และคณะอนุ กรรมการวิชาการฯ ที่ได้ร่วมกัน จัดการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ให้มีเนื้อหาสาระที่ เข้มข้น ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านและผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการของ สมาคมฯ ในปีนี้ทุกท่านผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

นายกสมาคม

นักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย