ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา ๓ วันในระหว่าง วันที่ ๑๓- ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “วิชาชีพนักกำหนดอาหารกับความยั่งยืนของอาหาร โภชนาการและสุขภาพ” Dietetic Professional and Sustainable Food, Diet and Health
โดยคาดว่าจะมี นักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ โภชนากรและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชนประมาณ ๓๐๐-๓๕๐ คน เข้าร่วมประชุม และที่เหลือจะจัดเป็นงานประชุมออนไลน์ทั้งหมด

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย