การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ประจำ ปี 2562
วันที่ 22-24 เมษายน 2562


เอกสารประกอบการประชุม


Download กำหนดการ ประชุม TDA 2562
Download วารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 39

22 เมษายน 2562


Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ปรมินทร์
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ฐนิต วินิจจะกูล
Download เอกสารประกอบการบรรยาย นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
Download เอกสารประกอบการบรรยาย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์
Download เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล

23 เมษายน 2562


Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ชีวิน
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ ภัคจิรา เบญญาปัญญา
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ สินีนาถ สุริยกาญจน์
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.วชิราภรณ์ ตรีเย็น
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.คชพล
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ละออง
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.จิรประภา
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ฐิรัติกาล
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.นิตยา
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.อุไรพร
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.เนริสา
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.วิภาวี

24 เมษายน 2562


Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.กรกต
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.กรกต และ อ.เสาวดี
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ราตรี
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.พัชรวีย์
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ฉัตรระวี
Download เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ฐนิต และ อ.สมิทธิ